Hoog-tij (1967)

Het Woord een Ruïne (1968)

Met nauwelijks nog adem (1968)

Blues voor de Guerilla (1969)

Boodschap van Bloed (1969 met Rob Goswin)

In staat van ontbinding (1970)

Moulin Rouge (1971)

Geschraagd Geraamte (1973)

Alchemie van de Roos (1976)

De nabijheid van Spiegels (1980)

De kooi van Farraday (1986)  

De wijsheid van het water (Gedichten 1987-2010) - Ongepubliceerd

(Poëzietrilogie bevattende "In alle stilte" ; "Kinderspel" & "Wat ginder is")

Onvindbaar begin (Gedichten 2011) - Ongepubliceerd

 

© Leopold M. Van den Brande, 2012, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur”.