Allerzielen (Uit "In alle stilte" (Gedichten 1987-1992)
Dialoog (Uit "In alle stilte" (Gedichten 1987-1992)
Er is iets aan de hand (Uit "In alle stilte" (Gedichten 1987-1992)
Stig in de gaskamer (Uit "In alle stilte" (Gedichten 1987-1992)
   
   
   

 

© Leopold M. Van den Brande, 2012, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur”.